Συνεργαζόμενα ταμεία

Τα περισσότερα Ασφαλστικά Ταµεία, κάθε χρόνο εφαρµόζουν κατασκηνωτικό πρόγραµµα για τα παιδιά των ασφαλισµένων τους ηλικίας 6 έως 14 ετών.  Συγκεκριµένα:

• Ε.Τ.Α.Α.  (Μηχανικών & Ε∆Ε (ΤΣΜΕ∆Ε), Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Νοµικών (ΤΑ.Ν), Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ), ∆ικηγόρων Αθηνών (ΤΠ∆Α), ∆ικηγόρων Πειραιά (ΤΥ∆Π), ∆ικηγόρων Επαρχιών & ∆ικαστικών Επιµελητών (ΤΥ∆Ε-ΤΠ∆Ε), Προνοίας Εργοληπτών ∆ηµοσιών Έργων (ΤΠΕ∆Ε)

• ΤΑΝΠΥ-ΟΑΕΕ  (Ναυτικοί Πράκτορες),

• Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΤΑΠΤΠΓΑΕ  (Ταµείο Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως-Γενικής-Αµερ.Εξπρές), ΚΑΠ-∆ΕΗ, ΤΑΠ-ΟΤΕ

• ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι  ( πρώην ΟΠΑ∆ – ΤΥ∆ΚΥ)

• Ταµείο Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.)

• ΕΥ∆ΑΠ

• ΟΣΥ Α.Ε.  (Πρωην ΗΛΠΑΠ και ΕΘΕΛ)

• ΣΤΑΣΥ Α.Ε.  (πρώην Αττικό Μετρό και ΤΡΑΜ),

• ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

• Ε∆ΟΕΑΠ

• Ξενοδοχοϋπαλλήλων  (ΤΑΞΥ)

• Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

• Ο.Α.Ε.Ε.  (µόνο για Υπαλλήλους)

• Ο.Α.Ε.∆.  (µόνο για Υπαλλήλους)

• Ι.Κ.Α.  (µόνο για Υπαλλήλους)

• Ελληνικά Πετρέλαια

• Αθηναϊκή Ζυθοποιία

• Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.

• Ο.Λ.Π.

• Ο.Λ.Μ.Ε.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις ηµεροµηνίες των αιτήσεων.