Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

«∆ικαιούχοι» του Προγράµµατος είναι οι γονείς ωφελουµένων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγµατικό οικογενειακό εισόδηµα από κάθε πηγή, όπως αυτό εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα της ∆ΟΥ φορολογικού έτους 2018, µέχρι 28.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:

Α) το έτος 2019 πραγµατοποίησαν ως εργαζόµενοι/ες µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  µε εισφορές πλήρεις ή µειωµένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Εστίας

ή

Β) το έτος 2019 έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ ως εργαζόµενες πενήντα (50) ηµέρες ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας

ή

Γ) το έτος 2019 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ηµερήσια επίδοµα τακτικής επιδότησης ανεργίας

ή

∆) το έτος 2019 συγκέντρωσαν 50 ηµέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ’, δηλαδή από ηµέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Εστίας, από ηµέρες ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας και από ηµερήσια επιδόµατα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

ή

Ε) είναι άνεργοι/ες εγγεγραµµένοι/ες στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆  µε συνεχόµενο χρονικό διάστηµα ανεργίας κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον  τεσσάρων (4) µηνών

Τα παιδιά πρέπει έχουν γεννηθεί από 01.01.2004 έως 14.06.2014

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕ∆
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:14937839534635

∆ιαβάστε µε προσοχή την ανακοίνωση του ΟΑΕ∆
http://www.oaed.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που κάνετε λάθος σε κάποιο από τα στοιχεία, ΜΗΝ πατήσετε ΑΚΥΡΩΣΗ καθώς έτσι δεν θα µπορέσετε να υποβάλετε νέα αίτηση.

Σε περίπτωση που κάνετε λάθος, πατήστε αποστολή (µε τα λανθασµένα στοιχεία) και υποβάλετε νέα αίτηση µε τα σωστά.

Αφού συµπληρώσετε την αίτηση, θα πρέπει να περιµένετε να ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα.