Πρόγραμμα ΔΥΠΑ

«∆ικαιούχοι» του Προγράµµατος είναι οι γονείς ωφελουµένων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγµατικό οικογενειακό εισόδηµα από κάθε πηγή, όπως αυτό εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα της ∆ΟΥ φορολογικού έτους 2022, µέχρι 28.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:

Α) το έτος 2023 πραγµατοποίησαν ως εργαζόµενοι/ες µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  µε εισφορές πλήρεις ή µειωµένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Εστίας

ή

Β) το έτος 2023 έλαβαν από τον ΔΥΠΑ ως εργαζόµενες πενήντα (50) ηµέρες ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας

ή

Γ) το έτος 2023 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ηµερήσια επίδοµα τακτικής επιδότησης ανεργίας

ή

∆) το έτος 2023 συγκέντρωσαν 50 ηµέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ’, δηλαδή από ηµέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Εστίας, από ηµέρες ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας και από ηµερήσια επιδόµατα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

ή

Ε) είναι άνεργοι/ες εγγεγραµµένοι/ες στο µητρώο ανέργων του ΔΥΠΑ µε συνεχόµενο χρονικό διάστηµα ανεργίας κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον  τεσσάρων (4) µηνών

Τα παιδιά πρέπει έχουν γεννηθεί από 01.01.2004 έως 14.06.2014

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

από την Ημέρα 00 Απριλίου 2024 έως την Ημέρα 00 Απριλίου 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΔΥΠΑ
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:14937839534635

∆ιαβάστε µε προσοχή την ανακοίνωση του ΔΥΠΑ
http://www.oaed.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που κάνετε λάθος σε κάποιο από τα στοιχεία, ΜΗΝ πατήσετε ΑΚΥΡΩΣΗ καθώς έτσι δεν θα µπορέσετε να υποβάλετε νέα αίτηση.

Σε περίπτωση που κάνετε λάθος, πατήστε αποστολή (µε τα λανθασµένα στοιχεία) και υποβάλετε νέα αίτηση µε τα σωστά.

Αφού συµπληρώσετε την αίτηση, θα πρέπει να περιµένετε να ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα.