Περίοδος Λειτουργίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

15 ΗΜΕΡΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

03 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Α.Ε.∆.

15 ΗΜΕΡΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

03 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ