Περίοδος Λειτουργίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

22 ΗΜΕΡΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Α.Ε.∆.

15 ΗΜΕΡΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Δ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ε’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΤ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ