Περίοδος Λειτουργίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

22 ΗΜΕΡΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Α.Ε.∆.

15 ΗΜΕΡΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Δ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ε’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΤ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ